Stanovy ID Carolina

Stanovy ID Carolina

Činnost IDC

 

Statut ústavu

Institutio Didactica Carolina, z.ú.

(dále také jen jako „statut ústavu“)

 

Čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Institutio Didactica Carolina, z.ú. (dále také jen jako „IDC“ nebo „ústav“), vznikl dne 12. 6. 2015 zápisem do rejstříku ústavů vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka U 220.
 2. Sídlo ústavu je: K přejezdu 9, Kuchař, 267 18 Vysoký Újezd. Ústav nemá žádné další organizační jednotky.
 3. Ústav je nestátní neziskovou organizací, založenou na dobu neurčitou.
 4. Zakladatelem ústavu je PhDr. Jan Vaculík, dat. nar. 31. 3. 1946 (dále také jen jako „zakladatel“).

 

Čl. 2. Vklad

 1. Zakladatel vložil do ústavu nepeněžitý vklad.
 2. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitá věc č.p. 9 s pozemkem parc.č. 18/1 o výměře 2670 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 18/2 o výměře 239 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 35 o výměře 60 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 9 o výměře 92 m2 – zahrada, to vše v katastrálním území Kuchař, obec Vysoký Újezd, zapsáno na LV č. 105 vedeného u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun (veškeré uvedené nemovité věci dále také jen jako „statek Kuchař“ nebo „nemovitosti“).
 3. Výše nepeněžitého vkladu je 3.408.040,- Kč (slovy tři miliony čtyři sta osm tisíc čtyřicet korun českých). Výše nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 3050-111/2013, vypracovaným Janem Richterem, znalcem jmenovaným Městským soudem v Praze, sídlem Nad Úžlabinou 3212/309, 108 00 Praha 10.

 

Čl. 3. Účel a předmět činnost ústavu

 1. Účelem ústavu je realizace, podpora, rozvoj a provozování projektu „Vzdělávací centrum a knihovna Karla IV.“ jehož sídlem je statek Kuchař (dále také jen jako „projekt“).
 2. Předmětem činnosti ústavu je zejména podpora vzdělávání, pořádání přednášek, výstav, seminářů a dalších akcí pro veřejnost s cílem propagovat názory, postoje a myšlenky Karla IV. jako největšího Čecha a prvního Evropana, prostřednictvím popularizačních a edukačních metod.
 3. Ústav spolupracuje s partnerskými institucemi v národním a mezinárodním měřítku za účelem pořádání akcí s integračním posláním a benefičních akcí.

 

Čl. 4. Orgány ústavu

 1. Orgány ústavu jsou správní rada a ředitel.
 2. Složení orgánů, podmínky výkonu funkcí a kompetence se řídí platnou právní úpravou a Zakládací listinou ústavu ze dne 5. 5. 2015 (dále také jen jako „zakládací listina“).
 3. Dobrovolným a čestným orgánem je Kolegium ústavu (dále také jen jako „kolegium“). Členství v Kolegiu není formalizováno a je otevřeno osobám bez rozdílu národnosti či státní příslušnosti. Kolegium vyjadřuje podporu účelu a předmětu činnosti ústavu.            

 

Čl. 5. Správní rada

 1. Správní rada má 5 členů. Funkční období členů správní rady je pětileté. Člen správní rady může být jmenován opakovaně.
 2. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel.
 3. Správní rada, kromě kompetencí stanovených zakládací listinou, dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen a na řádné hospodaření s jeho majetkem.
 4. V čele správní rady stojí předseda. Předsedu správní rady volí členové správní rady ze svého středu. Předseda svolává zasedání správní rady, řídí jeho průběh a stará se o komunikaci mezi správní radou, ostatními orgány ústavu a zakladatelem.
 5. Do působnosti správní rady náleží zejména:

 

 1. volit a odvolávat ředitele, dohlížet na výkon jeho působnosti a rozhodovat o právních jednáních ústavu vůči řediteli,
 2. schvalovat rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu,
 3. udělovat souhlas k právnímu jednání ředitele, kterým ústav:

 

 • nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
 • vlastní nemovitou věc zatěžuje,
 • nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo,
 • zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.

 

6. Správní rada se schází dle potřeby, minimálně však jedenkrát do roka. Jednání správní rady svolává a řídí předseda správní rady, který také připravuje věcné podklady pro jednání správní rady a stará se o komunikaci mezi správní radou, ostatními orgány ústavu a zakladatelem. Pokud to vyžadují okolnosti, může zasedání mimořádně svolat kterýkoliv člen správní rady.

7. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů, nestanoví-li statut ústavu nebo zákon, že k přijetí rozhodnutí je třeba kvalifikované většiny hlasů.

8. Zanikne-li členství člena správní rady, jmenuje zakladatel ústavu na jeho místo nového člena, a to do 2 měsíců od zániku funkce člena správní rady; Neučiní-li tak zakladatel v této lhůtě, zvolí nového člena správní rady správní rada i bez návrhu.

 

Čl. 6. Ředitel

 1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu.
 2. Ředitele volí a odvolává správní rada.  Funkční období ředitele je pětileté.
 3. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru k ústavu. O konkrétní formě smluvního poměru rozhoduje správní rada, která současně stanoví i způsob odměňování ředitele a výši odměny
 4. Ředitel řídí činnost ústavu, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci správní rady. Jednání jménem ústavu spadající do jeho pravomoci je ředitel oprávněn činit samostatně.
 5. Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, pro nějž byl založen, řádné vedení jeho účetnictví, plnění všech zákonných povinností s jeho činností spojených.
 6. Ředitel má právo účastnit se jednání správní rady a prezentovat na nich svá stanoviska.

 

Čl. 7. Účetnictví a výroční zpráva

 1. První účetní období ústavu počíná dnem vzniku ústavu a končí 31. prosincem toho roku, v němž ústav vznikl. Další účetní období se shodují s kalendářními roky.
 2. Ústav vypracuje a každoročně zveřejní, nejpozději do šesti měsíců po konci účetního období, tj. do 30. 6. následujícího kalendářního roku, výroční zprávu o své činnosti a hospodaření. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu jsou zveřejňovány uložením do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.
 3. Výroční zprávu schvaluje správní rada. Za vyhotovení výroční zprávy a její předložení správní radě odpovídá ředitel ústavu.
 4. V případě, že po zveřejnění výroční zprávy vyjdou najevo skutečnosti, které vyžadují její opravu, je ústav povinen tuto opravu provést a zveřejnit bez zbytečného odkladu.

 

Čl. 8. Hospodaření ústavu

 1. Ústav je neziskovou organizací.
 2. Příjmy ústavu tvoří dary, podpory a granty, jež budou používány na činnost ústavu.
 3. Ústav může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit a činnosti.
 4. Výdaje ústavu jsou určeny na uskutečňování cílů ústavu v souladu s deklarovaným záměrem zakladatele a tímto statutem.

 

Čl. 9. Majetek ústavu

 1. Majetek ústavu je tvořen zejména:

 

 1. vkladem zakladatele,
 2. prostředky z darů a dědictví od domácích i zahraničních fyzických a právnických osob,
 3. výnosy ze jmění ústavu,
 4. prostředky z grantů, podpory, dotací a dalších zdrojů v rámci platné legislativy.

 

2. Majetek ústavu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v zakládací listině ústavu a v tomto statutu k úhradě nákladů souvisejících se správou ústavu.

 

Čl. 10. Zrušení a likvidace ústavu

 1. Dojde-li ke zrušení ústavu bez právního nástupce, jmenuje správní rada likvidátora bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
 2. Po vstupu ústavu do likvidace vyrozumí likvidátor o této skutečnosti neprodleně všechny osoby, které jsou touto likvidací dotčeny. Nejpozději do 30 dnů od svého zápisu do příslušného rejstříku sestaví likvidátor soupis jmění ústavu a zpřístupní jej v sídle ústavu a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 3. Pro uspokojení pohledávek věřitelů se při zrušení ústavu přednostně použijí peněžní prostředky ústavu. Nepostačují-li peněžní prostředky k vyrovnání dluhů ústavu, zpeněží likvidátor majetek v rozsahu nezbytném pro vyrovnání dluhů ústavu. Nerozhodne-li zakladatel jinak, je příjemcem likvidačního zůstatku zakladatel. To neplatí, jestliže likvidační zůstatek nebo jeho část tvoří účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu nebo se jedná o prostředky k dosažení veřejně prospěšného účelu a dárce, který jej poskytl, rozhodl o jejich použití; v takovém případě se likvidátor řídí rozhodnutím příslušného orgánu, který o daném plnění rozhodoval nebo rozhodnutím dárce.

 

Čl. 11. Vrácení vkladu zakladateli

 1. V případě zrušení ústavu se veškerý majetek ústavu, zejména nepeněžitý vklad specifikovaný v čl. 2. tohoto statutu, vrací zpět zakladateli.
 2. Nepeněžitý vklad se nezpeněží v případě existence pohledávek věřitelů při zrušení ústavu, na jejichž pokrytí nepostačují peněžní prostředky či jiný majetek ústavu.
 3. V případě existence pohledávek věřitelů při zrušení ústavu, na jejichž pokrytí nepostačují peněžní prostředky či jiný majetek ústavu, se zakladatel zavazuje uhradit tyto pohledávky ze svého jmění dle konkrétní dohody s věřitelem.

 

 

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

 

 1. Ve věcech neupravených tímto statutem platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Tento statut byl projednán a schválen na schůzi správní rady ústavu dne 25.června 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 30.června 2015

 

Znění tohoto statutu je účinné od 1.července 2015

 

 

Sledujte nás na Facebooku a neuteče vám žádná novinka
https://www.facebook.com/IDCarolina.cz

Mohlo by vás zajímat

 

   

> ID Carolina je na počátku svého
   
působení.

   

 

 

kontakt a spolupráce

 

www.idcarolina.czsebestova@idcarolina.czoffice@idcarolina.czvaculik@idcarolina.cz 
Design ByKarolinaINTERNETO