JUDr. Jindřich Vítek

JUDr. Jindřich Vítek

 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., (nar. 1973) absolvoval právnická studia na Právnické fakultě ZČU v Plzni (1998), od ukončení studia působí jako odborný asistent na tamnější katedře obchodního práva. V roce 2008 obhájil rigorózní práci z oboru obchodní právo a v roce 2012 disertační práci v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy ve shodném studijním oboru. Od roku 2002 do roku 2004 externě přednášel na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

 

 Je zakladatelem a advokátem advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS se sídlem v Praze. V letech 2004–2006 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády České republiky, od roku 2007 až do současnosti je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, od roku 2009 členem Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a od r. 2011 až do roku 2014 členem Rozkladové komise Ministerstva životního prostředí

 

Aktivně se podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími návrhy pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. Věnuje se i přednáškové činnosti, jak pro soukromé subjekty, tak i pro orgány státní správy a samosprávy. Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek.

 

Je autorem monografií Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. Spoluautorsky se podílel na publikacích: Lavický a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C.H. Beck, dále Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek. Právo cenných papírů. Praha: C.H. Beck, Eliáš, K. a kol.  Kurs obchodního práva. 1.–4. díl. Praha: C.H. Beck (spoluautor 2. dílu: Právnické osoby, 3. dílu: Obchodní závazky, a 4 dílu: Cenné papíry), Eliáš, K. a kol. Obchodní zákoník – Poznámkové vydání. Praha: Linde, Eliáš, Hanák a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva. 3. vydání, Praha: C.H.Beck, Faldyna et al. Obchodní právo. Praha: ASPI Publishing, Zemánek, J. a kol. Das tschechische Privat- und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des europäischen Fechte. IT Verlag Berlin-Hamburg-Münster. Publikuje také odborné statě, a to zejména v časopisech Právník a Obchodní právo, a v letech 2000 až 2002 vedl pravidelnou přílohu „Legislativa do kapsy“ ekonomického týdeníku Profit.

 

V r. 2015 se stal předsedou správní rady Institutio Didactica Carolina, z.ú.

Sledujte nás na Facebooku a neuteče vám žádná novinka
https://www.facebook.com/IDCarolina.cz

Mohlo by vás zajímat

 

   

> ID Carolina je na počátku svého
   
působení.

   

 

 

kontakt a spolupráce

 

www.idcarolina.czsebestova@idcarolina.czoffice@idcarolina.czvaculik@idcarolina.cz 
Design ByKarolinaINTERNETO